tìm ki?m
v? trí hi?n t?i:trang ??u > toàn di?n > slot deposit ovo

slot deposit ovo

Xu?t b?n vào 2024-04-14 03:37:20 ngu?n:Shiwanhuosu.com

S?t l? ?ê h?u C?u s? di?n bi?n nhanh,?ntr??ngKhoah?cTh?yl?iVNB?s?ngC?us?ti?pt?cs?tl?slot deposit ovo nguy hi?m do h?i t? b?n y?u t? b?t l?i g?m hình thái, ??a ch?t, dòng ch?y và tác nhan con ng??i, theo Vi?n Khoa h?c Th?y l?i VN.

?ê h?u C?u ?o?n qua ph??ng V?n An, TP B?c Ninh nh?ng ngày qua s?t l? khi?n nhi?u nhà s?p và ?? nghiêng, ?e d?a tính m?ng, tài s?n c?a ng??i dan c?ng nh? an toàn con ?ê này. VnExpress ph?ng v?n GS.TS Tr?n ?ình Hòa, Vi?n tr??ng Khoa h?c Th?y l?i VN - ??n v? ?ang t? v?n cho t?nh B?c Ninh ph??ng án kh?c ph?c s? c?.

- ?ng ?ánh giá th? nào v? tình tr?ng s?t l? ?ê s?ng C?u?

- Ngay sau khi x?y ra s? c? h?m 7/4, theo ?? ngh? c?a t?nh B?c Ninh, cán b? c?a Vi?n Khoa h?c Th?y l?i Vi?t Nam ?? xu?ng hi?n tr??ng kh?o sát. ?ánh giá s? b? cho th?y khu v?c b? s?ng b? s?t tr??t dài kho?ng 50 m, sau vào b?i s?ng 20-25 m. Xem xét ??a hình, v? trí này n?m trên m?t b?ng ?o?n s?ng cong g?p trong ph?m vi r?t ng?n, ???ng l?ch sau áp sát b? và ??nh cong c?a dòng ch?y. Do ?ó, dòng ch?y có xu h??ng thúc th?ng vào b?.

GS. TS Tr?n ?ình Hòa tr? l?i VnExpress. ?nh: Hà An

GS. TS Tr?n ?ình Hòa tr? l?i VnExpress. ?nh: Hà An

Theo m?t c?t ngang b? s?ng, nhà c?a dày ??c trên b? s?ng d?c. ?o?n s?t l? thu?c lo?i tr??t sau, chênh cao gi?a ?áy s?ng và m?t b? b?i 15-20 m. Ngoài ra, ??a ch?t vùng ven s?ng ? ?ay khá y?u, r?t nh?y c?m, d? s?t l? khi có bi?n ??ng dòng ch?y và thay ??i t?i tr?ng.

T?i cho r?ng v? trí s?t l? r?t b?t l?i c? v? hình thái s?ng, ??a ch?t, dòng ch?y và ch?t t?i do nhà dan xay d?ng ra ??n t?n mép b? s?ng. Khu v?c ti?p giáp, lan c?n ?i?m s?t l? c?ng có nh?ng ??c ?i?m t??ng t?, ti?m ?n nguy c? s?t l? cao.

- Nguyên nhan nào d?n t?i tình tr?ng này?

- ??i v?i v?n ?? s?t l? b? s?ng, bi?n nói chung, có b?n nguyên nhan chính: Hình thái s?ng (??a hình, tr?ng thái dòng ch?y); th?y ??ng l?c h?c, dòng ch?y; ??a ch?t, n?n móng; các tác nhan khác (ch?t t?i làm bi?n ??i c?u trúc lòng d?n, b?). Khu v?c s?t l? r?t kh?ng may h?i t? c? b?n y?u t? b?t l?i.

Nhóm nguyên nhan khách quan ??u tiên là hình thái s?ng. D? nh?n th?y v? trí b? s?t l? x?y ra ? ?o?n s?ng cong, h??ng dòng ch?y th?ng vào b?, gay b?t l?i và t?c ?? xói r?t l?n. L?u t?c dòng ch?y ? ?áy s?ng ?o?n s?t l? l?n h?n kh? n?ng kháng xói c?a v?t li?u ??t lòng s?ng.

6 ng?i nhà kiên c? ?? nghiêng, s?t xu?ng s?ng ? B?c Ninh. ?nh: Gia Chính

6 ng?i nhà kiên c? ?? nghiêng, s?t xu?ng s?ng ? B?c Ninh. ?nh: Gia Chính

Ti?p theo là ?i?u ki?n th?y, ??ng l?c h?c. Theo nghiên c?u c?a Vi?n, xét trên toàn h? th?ng vùng h? du s?ng H?ng - Thái Bình, lòng d?n các s?ng nh?ng n?m g?n ?ay bi?n ??ng r?t m?nh. Lòng d?n h? th?p, ??c bi?t là các nhánh thu?c h? du s?ng ?u?ng. ?i?u này khi?n th?y tri?u ?nh h??ng ??n dòng ch?y ngày càng m?nh, tác ??ng r?t sau v? phía th??ng ngu?n. Do v?y, có th?i ?i?m giáp ranh pha th?y tri?u rút, g?p n??c th??ng l?u v? nhi?u r?t d? gay s?t l? b? s?ng.

V? phía ??a ch?t, n?n móng b? s?ng thu?c lo?i y?u, ??c bi?t khi m?c n??c rút nhanh, áp l?c n??c s? t?o ra l? r?ng k?t h?p chênh cao ??a hình b? và lòng s?ng l?n. Tác ??ng c?a dòng ch?y v?i ch? ?? th?y l?c ph?c t?p s? hình thành các h? xói ? lòng s?ng, gay ra hi?n t??ng s?t l? nh? hi?n nay.

Nguyên nhan ch? quan là nhà dan xay m?t ?? cao, t?i tr?ng l?n ngay sát mép s?ng nên khó tránh kh?i s?t tr??t. Trong 4 nguyên nhan trên, cái nào c?ng quan tr?ng, v?n ?? ch? là th?i ?i?m, y?u t? nào ??t ?i?m gi?i h?n tr??c mà th?i.

- ?ng d? báo th? nào v? tình tr?ng s?t l? th?i gian t?i ? c? hai bên b? s?ng C?u?

- Chúng t?i ?ánh giá nguy c? s?t tr??t hai bên s?ng s? di?n bi?n nhanh, nguy hi?m. Nguy c? này có ? t?t c? h? th?ng s?ng Thái Bình, Kinh Th?y, ?u?ng. Do ?ó, khi nghiên c?u th?y v?n, th?y l?c lòng d?n và ?ánh giá hi?n tr?ng các s?ng trên ??a bàn B?c Ninh, c?n xét t?i các t? h?p b?t l?i và di?n bi?n trên h? th?ng s?ng H?ng - Thái Bình.

Các v? trí c?n ti?n hành ?o ??c, x? ly. ?nh: VAWR

Các v? trí c?n ti?n hành ?o ??c, x? ly. ?nh: VAWR

Cùng v?i ?ó, t?nh c?n xem xét các y?u t? b?t l?i phát sinh t? th?c ti?n, nhu c?u phát tri?n dan sinh và các ngành kinh t? khác. ?i?m s?t l? ph?i ???c x? ly kh?n c?p nh?ng nên ?ánh giá t?ng th? s?ng C?u trong ph?m vi t?nh, t? ?ó d? báo ?i?m có nguy c? ?? ?u tiên gi?i quy?t. T?nh c?ng nên xay d?ng d? án nghiên c?u quy ho?ch b?o v? lau dài các s?ng chính trên ??a bàn.

- Gi?i pháp nào là quan tr?ng nh?t ?? kh?c ph?c s?t l? trên s?ng C?u?

- Trao ??i v?i l?nh ??o t?nh B?c Ninh, t?i cho r?ng tr??c h?t ph?i di d?i dan kh?i vùng có nguy c? s?t l? ti?p theo, sau ?ó d? b? các c?ng trình, v?t d?ng kh?i vùng ?? b? s?t l?. T?i nh?n m?nh kh?ng ch? d? b? c?ng trình ? trên b?, v? trí s?t tr??t mà c?n làm ngay c? trên s?ng. Trong quá trình này, ph?i h?n ch? ch?t t?i ?? kh?ng làm tr?m tr?ng thêm vùng b? s?t l?. N?u ?? s?t tr??t ti?p di?n, vi?c x? ly t?i ?ay s? ph?c t?p và r?t t?n kém.

Tình tr?ng l?n chi?m, ?? rác th?i ra hành lang b?o v? s?ng C?u x?y ra ? c? hai b?. ?nh: Gia Chính

Tình tr?ng l?n chi?m, ?? rác th?i ra hành lang b?o v? s?ng C?u x?y ra ? c? hai b?. ?nh: Gia Chính

Ti?p ??n s? x? ly các ?i?m s?t l? và v? trí có nguy c? cao trên ?o?n s?ng. ?? có ph?m vi, d? li?u chính xác, c? quan ch?c n?ng c?n kh?o sát, ?ánh giá t?ng th? c? t?nh, n?i con s?ng ?i qua ho?c ít nh?t là toàn vùng s?t l?. T?i cho r?ng c?n ti?n hành ngay c?ng vi?c này ?? ?ánh giá di?n bi?n s?t l? th?c ch?t, khách quan, làm c? s? ?? xu?t gi?i pháp phù h?p.

V? quan ?i?m x? ly, thi?t k? c?ng trình kè nên h??ng ??n ?a m?c tiêu, k?t h?p b?o v? b?, t?ng kh? n?ng thoát l? và ??m b?o m?i tr??ng, c?nh quan, sinh thái trên và hai bên b? s?ng. Gi?i pháp ??a ra ph?i tính ??n xu th? chung c?a toàn vùng và tác ??ng t??ng h? c?a khu v?c ???c x? ly ? các giai ?o?n ??u t? khác nhau.

?? xu?t ng?u nhiên cho b?n
Liên k?t
Tuyên b? v? b?n quy?n: Tài nguyên trên trang này ??u ???c l?y t? Internet, n?u quy?n c?a b?n b? vi ph?m, vui lòng liên h? v?i chúng t?i và chúng t?i s? xóa nó trong vòng 24 gi?.

Copyright © 2016 Powered by slot deposit ovo,Shiwanhuosu.com   sitemap

Tr? l?i ??u trang 苦瓜SE影院:kugua.se 久久的人人妻人人澡人人爽欧精品 欧美精品v日韩精品v国产精品 亚洲日韩av一区二区三区中文