tìm ki?m

ch?i th? free fire

Xu?t b?n vào 2024-04-14 03:31:55 ngu?n:Shiwanhuosu.com
3 ng??i ?àn ?ng m?c k?t trên ??o hoang t?o tín hi?u c?u c?u

3 ng??i ?àn ?ng m?c k?t trên ??o hoang t?o tín hi?u c?u c?u "HELP" t? lá c? - ?nh c?t t? video

Theo H?ng tin AP, h?i quan và l?c l??ng b?o v? b? bi?n M? gi?i c?u 3 ng??i ?àn ?ng nói trên vào ngày 9-4. H? m?c k?t t?i Pikelot, m?t hòn ??o nh? n?m ngoài kh?i Thái Bình D??ng, trong lúc ?i ?ánh cá.

Nhóm ng??i này ra kh?i vào ngày 31-3 trên m?t chi?c thuy?n g?n ??ng c? dài kho?ng 6m. H? xu?t phát t? ??o san h? Pulawat ? Micronesia, cách Philippines kho?ng 3.000km v? phía ??ng.

Trong quá trình di chuy?n, chi?c thuy?n va ph?i m?t r?n san h? và b? th?ng m?t l? l?n. May m?n là c? 3 v?n k?p neo thuy?n vào m?t hòn ??o ? g?n ?ó.

Do toàn b? ph??ng ti?n liên l?c ?? h?t pin, h? quy?t ??nh d?ng m?t chi?c l?u t?m b? ??ng th?i x?p lá c? thành dòng ch? c?u c?u “HELP” ?? ch? ng??i t?i giúp.

  • Xe khách và xe t?i ??u ??u, 2 tài x? m?c k?t trong cabin

??n ngày 6-4, m?t trong nh?ng ng??i than c?a h? trình báo v?i s? c?nh sát ??a ph??ng do kh?ng th?y ng??i than tr? v?.

??n v? này cùng m?t s? l?c l??ng liên quan nhanh chóng m? m?t cu?c tìm ki?m di?n r?ng trên ph?m vi g?n 200.00km2.

Phi hành ?oàn trên máy bay P-8 Poseidon thu?c h?i quan M?, xu?t phát t? c?n c? kh?ng quan ? Kadena (Nh?t B?n) vào ngày 7-4, ?? phát hi?n dòng ch? c?u c?u t? trên cao. H? nhanh chóng th? ?? c?u tr? xu?ng.

??n ngày 8-4, máy bay HC-130J Hercules c?a l?c l??ng b?o v? b? bi?n M?, xu?t phát t? ??o Hawaii, ti?p t?c th? thêm b? ?àm cho 3 ng??i này. C? 3 nói r?ng s?c kh?e c?a h? v?n ?n và mong mu?n ???c tr? v?.

??o Pikelot - ?nh: US COAST GUARD

??o Pikelot - ?nh: US COAST GUARD

Ngày h?m sau, tàu tu?n duyên Oliver Henry c?a M? ??n Pikelot và ??a nhóm ng??i này v? nhà.

Theo ?ài CNN, 3 ng??i ?àn ?ng kho?ng 40 tu?i ?? sinh t?n g?n 9 ngày b?ng cách ?n ph?n c?m c?a trái d?a và u?ng chút n??c ít ?i còn sót l?i bên d??i m?t cái gi?ng nh? trên ??o.

H? r?t vui m?ng khi ???c ?oàn t? v?i gia ?ình. ?i?u ng?c nhiên là s? quan Eugene Halishlius trong ??i c?u h? còn phát hi?n nh?ng ng??i ?àn ?ng b? m?c k?t là anh em h? c?a mình.

Tr??c ?ay t?ng có m?t cu?c gi?i c?u t??ng t? di?n ra vào n?m 2020. Ba ng??i ?àn ?ng khác c?ng m?c k?t trên ??o Pikelot và vi?t ch? “SOS” lên cát ?? c?u c?u.

Tr?c th?ng c?a quan ??i úc ?? phát hi?n dòng ch? này và h? tr? h? cho ??n khi tàu tu?n tra c?a Micronesian ??n ?ón h? tr? v?.

??ng ??t ? ?ài Loan: S?? ng???i bi? th??ng v???t m??c 1.000, 71 th? m? m?c k?t??ng ??t ? ?ài Loan: S?? ng???i bi? th??ng v???t m??c 1.000, 71 th? m? m?c k?t

Tính ??n sáng 4-4 ?a? co? 9 ng??i ch?t và h?n 1.000 ng??i khác b? th??ng sau v? ??ng ??t m?nh 7,2 ?? ngoa?i kh?i ?ài Loan. Hàng ch?c ng??i khác v?n ch?a r? tung tích và v?n còn 71 th? m? b? m?c k?t.

QUANG NGH?A

BìNH LU?N HAY

Tin liên quan

B?o tuyết vùi lấp cao tốc, ??ờng sắt Trung Quốc, hàng triệu ng?ời mắc kẹt sát Tết

B?o tuy?t vùi l?p cao t?c, ???ng s?t Trung Qu?c, hàng tri?u ng??i m?c k?t sát T?t

Hàng ngàn gia súc xuất khẩu từ úc ?ến Israel mắc kẹt do chiến sự Biển ?ỏ

Hàng ngàn gia súc xu?t kh?u t? úc ??n Israel m?c k?t do chi?n s? Bi?n ??

?ội bóng Anh và 240 C?V mắc kẹt trên ?ảo do b?o Isha

??i bóng Anh và 240 C?V m?c k?t trên ??o do b?o Isha

Tr? thành ng??i ??u tiên t?ng sao cho bài vi?t 0 0 0 Bài vi?t hay? T?ng sao cho Tu?i Tr? Chia s?

T?ng sao

Chuy?n sao t?ng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Ho?c nh?p s? sao

B?n ?ang có: 0 sao

T?ng sao T?ng sao T?ng sao

T?ng sao thành c?ng

B?n ?? t?ng 0 Cho tác gi?

Hoàn thành

T?ng sao kh?ng thành c?ng

?? có l?i x?y ra, m?i b?n quay l?i bài vi?t và th?c hi?n l?i thao tác

Quay l?i bài vi?t
Bình lu?n (0) th?ng tin tài kho?n

T?i ?a: 1500 ky t?

???c quan tam nh?t M?i nh?t T?ng sao cho thành viên
Ch? ??: ??o hoang m?c k?t Tha?i Bi?nh D??ng m?c k?t trên hoang ??o
?? xu?t ng?u nhiên cho b?n
Liên k?t
Tuyên b? v? b?n quy?n: Tài nguyên trên trang này ??u ???c l?y t? Internet, n?u quy?n c?a b?n b? vi ph?m, vui lòng liên h? v?i chúng t?i và chúng t?i s? xóa nó trong vòng 24 gi?.

Copyright © 2016 Powered by ch?i th? free fire,Shiwanhuosu.com   sitemap

Tr? l?i ??u trang 苦瓜SE影院:kugua.se 久久的人人妻人人澡人人爽欧精品 欧美精品v日韩精品v国产精品 亚洲日韩av一区二区三区中文