tìm ki?m
v? trí hi?n t?i:trang ??u > Ki?n th?c > baba slots

baba slots

Xu?t b?n vào 2024-04-14 03:47:48 ngu?n:Shiwanhuosu.com

Ngày 11/4,?ngb?s?m?nhm?itìmki?ms?s?ngngoàiTrái??baba slots các nhà nghiên c?u kh?ng gian M? c?ng b? tàu v? tr? Clipper mà C? quan Hàng kh?ng và V? tr? M? (NASA) có k? ho?ch phóng ??n m?t trong nh?ng m?t tr?ng c?a Sao M?c. ?ay c?ng là m?t trong nh?ng s? m?nh nh?m tìm ki?m s? s?ng ngoài Trái ??t.

Tàu v? tr? có tr? giá 5 t? USD hi?n ?ang ???c ??t trong m?t “phòng v? trùng” t?i Phòng thí nghi?m s?c ??y ph?n l?c (JPL) c?a NASA ?? ??m b?o tàu kh?ng mang theo vi khu?n t? Trái ??t ??n m?t tr?ng c?a Sao M?c. Theo k? ho?ch, trong tháng 10 t?i, NASA s? phóng tàu Clipper kh?ng ng??i lái ??n hành tinh Europa - m?t trong hàng ch?c m?t tr?ng quay quanh qu? ??o c?a hành tinh l?n nh?t H? M?t Tr?i và ? v? trí g?n nh?t trong khu v?c thiên th? c?a chúng ta có th? mang l?i s? s?ng.

D? ki?n t?i cu?i mùa Xuan, tàu Clipper s? ???c ??a ??n Trung tam v? tr? Kennedy c?a NASA ? Florida. ??i ng? k? s?, k? thu?t viên s? ti?n hành nh?ng khau chu?n b? cu?i cùng tr??c khi phóng tàu. 

NASA c?ng b? s? m?nh m?i tìm ki?m s? s?ng ngoài Trái ??t - ?nh 1.

Lo?t tàu th?m dò các hành tinh s? ???c th?c hi?n vào n?m 2024. ?nh minh h?a: Science

Sau khi ???c phóng ?i, tàu v? tr? s? h??ng v? phía Sao H?a và vào tháng 12/2025 tàu s? t?i v? trí ?? g?n Sao H?a ?? có th? t?n d?ng l?c h?p d?n t? hành tinh này giúp t?ng thêm ??ng l??ng. Vào n?m 2031, tàu s? ?i vào qu? ??o quanh Sao M?c và Europa, b?t ??u nghiên c?u chi ti?t v? m?t tr?ng mà các nhà khoa h?c tin r?ng ???c bao ph? trong n??c ?óng b?ng.

Theo NASA, Clipper Europa s? ph?i v??t qua r?t nhi?u khó kh?n trong hành trình trên, bao g?m nh?ng rung l?c d? d?i trong quá trình phóng tên l?a, m?i tr??ng nóng, l?nh kh?c nghi?t c?a kh?ng gian và b?c x? l?n c?a Sao M?c.

NASA cho bi?t nhi?m v? chính c?a Clipper là khám phá M?t Tr?ng Europa c?a Sao M?c ?? xác ??nh nh?ng v? trí có kh? n?ng h? tr? s? s?ng bên d??i b? m?t b?ng giá c?a hành tinh này. Theo NASA, m?c tiêu c?a s? m?nh bao g?m nghiên c?u ?? dày l?p v? b?ng giá c?a Europa, s? t??ng tác b? m?t v?i ??i d??ng, thành ph?n và ??a ch?t c?a hành tinh này.

?? xu?t ng?u nhiên cho b?n
Liên k?t
Tuyên b? v? b?n quy?n: Tài nguyên trên trang này ??u ???c l?y t? Internet, n?u quy?n c?a b?n b? vi ph?m, vui lòng liên h? v?i chúng t?i và chúng t?i s? xóa nó trong vòng 24 gi?.

Copyright © 2016 Powered by baba slots,Shiwanhuosu.com   sitemap

Tr? l?i ??u trang 苦瓜SE影院:kugua.se 久久的人人妻人人澡人人爽欧精品 欧美精品v日韩精品v国产精品 亚洲日韩av一区二区三区中文